ZŠ a MŠ logopedická

Základní údaje o hospodaření školy za kalendářní rok 2022

Škola hospodařila s rozpočtem ve výši 29 536 462,92v následujícím složení:

prostředky státního rozpočtu (MŠMT): 22 784 548

dotace na platy + odvody, OON, další přímé náklady: 22 570 015,49Kč

pomůcky: 214 532,51

příspěvek zřizovatele (HMP) - UZ 91: 5 879 304Kč

z toho dotace na provozní náklady: 4 840 384  

účelově vázaná dotace na odměny zákonné odvody: 1 038 920 Kč

Vedle přiděleného rozpočtu škola hospodařila s následujícími prostředky:

využití investičního fondu na základě souhlasu Rady HMP: 973 814

úplata za zájmové vzdělávání: 85 650Kč

úplata za školné v MŠ: 52 480

úplata za školní družinu: 64 850

Doplňková činnost:

Příjmy z doplňkové činnosti (pronájmy): 308 428

Výdaje DČ: 82 328

Hospodářský výsledek k 31. 12. 2022: 226 100