ZŠ a MŠ logopedická

Kritéria pro přijetí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2022/2023

Zápis do MŠ se bude konat 5. a 12. května 2022 od 09,00 do 17,00 hodin

K zápisu zveme rodiče s dětmi. Zápis proběhne v budově MŠ logopedická, Sasanková 2903, Praha 10, Zahradní Město.

Konkrétní termín je potřeba domluvit telefonicky od 4. 4. 2022 na telefonním čísle: 778 489 552

Pro přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání předkládá povinně zákonný zástupce dítěte:

  • vyplněnou žádost zákonného zástupce o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání do MŠ
  • vyplněnou přihlášku dítěte k předškolnímu vzdělávání
  • čestné prohlášení k očkování
  • písemné doporučení k předškolnímu vzdělávání pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami – vadami řeči ze školského poradenského zařízení (SPC s vadami řeči)

Potřebné dokumenty (žádost, přihláška, čestné prohlášení) je možné si stáhnout a přinést již vyplněné nebo je obdržíte při zápisu a vyplníte na místě.

Součástí přihlášky k předškolnímu vzdělávání musí být také kopie očkovacího průkazu.

Zákonný zástupce je povinen předložit na požádání průkaz totožnosti (§36 odst. 4 správního řádu) a rodný list dítěte.

Pro školní rok 2022/2023 je předpokládaný počet volných míst v MŠ 20 dětí.

O přijetí dítěte nerozhoduje pořadí, ve kterém jsou žádosti při zápisu doručeny. Žádosti jsou posuzovány individuálně podle následujících kritérií.

Kritéria přijímání dětí:

  • doporučení logopeda (2 body)
  • písemné vyjádření odborníků (foniatra, neurologa a jiných), v jejichž péči dítě je a které potvrzují závažnost vady řeči případně problémů v komunikaci (0 – 5 bodů)
  • děti, které k 31. 8. 2022 dosáhnou věku 5 let, do zahájení povinné školní docházky (3 body)
  • děti, které k 31. 8. 2022 dosáhnou věku 4 let (2 body)
  • děti, které k 31. 8. 2022 dosáhnou věku 3 let (1 bod)
  • v případě shody výsledků dle kritérií bude mít přednost starší dítě před mladším

Děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky jsou přijímány přednostně (§34 odst. 4 Školského zákona).

O přijetí/nepřijetí dítěte do MŠ rozhoduje Základní škola logopedická a Mateřská škola logopedická, prostřednictvím ředitelky školy, a vydá o tom písemné rozhodnutí.