ZŠ a MŠ logopedická

Kritéria pro přijetí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2020/2021

7. a 14. května 2020 od 13,00 do 17,00 hodin

K zápisu zveme rodiče s dětmi

  U zápisu obdržíte tyto dokumenty:
 • žádost zákonného zástupce o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání do MŠ
 • přihlášku dítěte k předškolnímu vzdělávání
  Pro přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání předkládá povinně zákonný zástupce dítěte:
 • k nahlédnutí průkaz totožnosti (§36 odst. 4 správního řádu) a rodný list dítěte
 • vyplněnou žádost zákonného zástupce o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání do MŠ
 • vyplněnou přihlášku dítěte k předškolnímu vzdělávání
 • písemné doporučení k předškolnímu vzdělávání pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami – vadami řeči ze školského poradenského zařízení (SPC s vadami řeči nebo PPP)
 • potvrzení o tom, že se dítě podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci.

Pro školní rok 2020/2021 je předpokládaný počet volných míst v MŠ 22 dětí.

O přijetí dítěte nerozhoduje pořadí, ve kterém jsou žádosti při zápisu doručeny. Žádosti jsou posuzovány individuálně podle následujících kritérií.

  Kritéria přijímání dětí:

 • doporučení logopeda (2 body)
 • děti, které k 31. 8. 2020 dosáhnou věku 5 let, do zahájení povinné školní docházky (3 body)
 • děti, které k 31. 8. 2020 dosáhnou věku 4 let (2 body)
 • děti, které k 31. 8. 2020 dosáhnou věku 3 let (1 bod)
 • v případě shody výsledků dle kritérií bude mít přednost starší dítě před mladším

Děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky jsou přijímány přednostně (§34 odst. 4 Školského zákona).

O přijetí/nepřijetí dítěte do MŠ rozhoduje Základní škola logopedická a Mateřská škola logopedická, prostřednictvím ředitelky školy, a vydá o tom písemné rozhodnutí.